חוקת פול מתמשך 14.1

חוקת המשחק של הסטריט פול להלן, נסמך על החוקה והתקן הבינלאומי. יש לקרוא, ביחד עם חוקת המשחק את החוקה הכללית של הביליארד וכן את תקנון האיגוד, תקנוני המשנה והחלטות הועדה המקצועית של איספא – איגוד ישראלי לספורט ביליארד. כמו כן יש להתעדכן בהוראות שמתפרסמות לפני כל תחרות.
חוקת המשחק, התקנון ותקנוני המשנה ביחד עם כל ההוראות המתפרסמות מחיבות את כל הספורטאים המשתתפים בתחרויות רשמיות בישראל.

מטרת המשחק 
משחק 14.1. הוא משחק עם הכרזות . על השחקן לקבוע את הכדור והכיס. כל הטבעת כדור חוקית מזכה את השחקן בנקודה אחת והוא יהיה רשאי להמשיך במשחק עד שהוא יכשל בהטבעת הכדור לכיס שהוכרז או אם יבצע עבירה.
שחקן יכול להכניס 14 כדורים אך לפני שיהיה רשאי להמשיך בכדור ה-15 עליו להחזיר את 14 הכדורים למקומם
כך שאת הכדור ה-15 הוא ינסה לטביע לכיס כש-14 הכדורים לא מפריעים לו. שחקן הזוכה במרב הנקודות שנקבעו למשחק (בדרך כלל 150 נקודות בטורנירים הגדולים או כל מספר שנקבע בכל משחק) מנצח במשחק

שחקנים: 
שני שחקנים, או שתי קבוצות.

כדורים 
סט כדורים תקני ממוספרים מ 1 עד 15 וכדור לבן

איסוף כדורים 
איסוף (סידור) כדורים מתבצע באמצעות משולש תקני עם כדור הקודקוד בנקודה האחורית, כדור אחד בפינה הימנית שלו, כדור חמש בפינה השמאלית ויתר הכדורים מסודרים באופן אקראי כשהם נוגעים אחד בשני.

צבירת ניקוד 
כל כדור המוטבע במכה חוקית יזכה את השחקן המכה בנקודה אחת

מכת פתיחה
השחקן הפותח יהיה עליו
(א) להכריז על כדור וכיס אליו יטביע את הכדור שעליו הוא הכריז. או
(ב) לגרום לכדור הלבן לפגוע בכדור היעד ואז בדפנות ובנוסף לגרום לשני כדורי מטרה לפגוע בדפנות. כשלון באחת מהדרישות האמורות לעיל יחשב כעבירה. הניקוד למבצע עבירת מכת פתיחה הוא שתי נקודות שליליות, וליריב יש שתי אפשרויות.
(1) לקבל את השולחן במצבו ולהמשיך במשחק
(2) לאסוף את הכדורים ולדרוש מהשחקן שביצע את העבירה בפתיחה לחזור על מכת הפתיחה.
הברירה נשארת בעינה כל עוד מכת הפתיחה איננה חוקית או עד שהשני מסכים להמשיך במשחק מהמצב הנתון.
עבירות במכת פתיחה לא נחשבת בספירה של "עבירות רציפות". אולם, אם השחקן הפותח מטביע כדור לבן בפתיחה,
תוכרז עבירה והוא יענש בנקודה שלילית אחת. עבירה זו נצברת נספרת כעבירה "לענישה על עבירות רציפות".
ובמקרה זה, השחקן הבא יקבל את הכדור הלבן ביד ויציב אותו מאחורי הקו הקידמי, ויימשיך לשחק כאשר כדורי המטרה נשארים במקומם.

הוראות להמשך המשחק 
1. כדור המוטבע באופן חוקי מזכה את שחקן להמשיך לשחק עד אשר הוא יכשל בהטבעת כדור יעד מוכרז ובמכה חוקית. שחקן יכול לשחק על כל כדור מטרה, ובתנאי שמכריז על הכדור והכיס. אין צורך לציין אם יהיה מגע בדפנות, נשיקות, מכה של כדור בכדור וכו'. כל כדור שמוטבע במכה חוקית יחשב כנקודה אחת לטובת השחקן שמכה.

2. בכל מכה, השחקן חייב לגרום לכדור הלבן לבוא במגע עם כדור מטרה ואז:
(1) להטביע כדור מטרה, או
(2) לגרום לכדור הלבן או כל כדור ממוספר אחר לפגוע בדופן. אי עמידה בתנאים אלו יחשב כעבירה.

3. כאשר הכדור ה-14 מוטבע לכיס, מפסיקים את המשחק, בעוד שהכדור ה-15 עדיין נשאר במקומו על השולחן,
ומחזירים את 14 הכדורים שבכיסים לשולחן ואוספים אותם לתוך המשולש. (כאשר המקום בקודקוד המשולש פנוי).
בסיום סידור הכדורים, השחקן ימשיך לשחק, יטביעאת הכדור ה-15 תוך שהכדור הלבן יפזר את יתר הכדורים להמשך המשחק. לא מוטלת חובה על השחקן לשחק על הכדור ה-15 הוא יכול לבחור בכל כדור אחר שעל השולחן.

ראה טבלת עזר למקרה שבו הכדור ה-15 מוטבע באותה מכה שבה הוטבע הכדור ה-14:

 
 
הצבת כדור לבן
 
בנקודה הקידמית*
לא במשולש ולא בנקודה
הקידמית*
במשולש
הצבת הכדור האחרון ה-15
 
הכדור ה-15 לנקודת האמצע
והכדור הלבן: נשאר במקום
 
הכדור ה-15 לנקודת האחורית
והכדור הלבן נשאר במקום
 
הכדור ה-15 לנקודה האחורית
והלבן בקידמת השולחן
במשולש
הכדור ה-15 לנקודת האחורית
והכדור הלבן נשאר במקום
 
הכדור ה-15 לנקודת האחורית
הכדור הלבן נשאר במקום
 
הכדור ה-15 לנקודה האחורית
והלבן בקידמת השולחן
מוטבע
 
 
הכדור ה-15 נשאר במקום
והכדור הלבן לנקודה הקידמית
 
מאחורי הקו הקידמי אבל לא
בנקודה הקידמית
 
 
הכדור ה-15 נשאר במקום
והכדור הלבן בקידמת השולחן
לא מאחורי הקו הקידמי וגם
לא במשולש
*משמעו שמפריע למקם כדור
 בנקודה
 
הכדור ה-15 נשאר במקום
הכדור הלבן לנקודת האמצע
 
בנקודה הקידמית

4.יכול להכריז על מכת בטוחה (למטרת משחק הגנה). מכת בטוחה היא חוקית, אך חייבת בהתאם לחוקים המיושמים. במכת בטוחה, מסתיים תורו של השחקן, וכדורים שהוטבעו לא יחשבו, כל כדור שהוטבע במכה בטוחה יוחזר לשולחן.

5. אסור על שחקן, לגעת בכדור או להפריע לתנועתו או למנוע כניסת כדור. ביצוע פעולה שכזאת תחשב כ"עבירה מכוונת" אשר ענשה היא נקודה שלילית אחת עבור עבירה ועוד 15 נקודות שליליות עונש, סה"כ 16 נקודות שליליות. לשחקן
השני יש אפשרות לבחור אחת מהשתיים:
(1) לקבל את השולחן במצב הנתון ולקבל כדור לבן ביד מאחורי הקו הקידמי, או
(2) לבקש סידור מחדש של כל 15 הכדורים ולדרוש מהשחקן שביצע את עבירת הפתיחה להכות שוב את
מכת הפתיחה בהתאם לחוקי מכת הפתיחה.

6. אם הכדור ה-15 (שעדיין לא הוטבע) ואו הכדור הלבן נמצאים במקום אשר מפריע למקם את המשולש שבעזרתו יש לאסוף את הכדורים החוזרים לשולחן או נמצאים בשטח המשולש, יש למקם את הכדורים האלו מחדש, ראה טבלת עזר המבהירה את המיקום מחדש הנכון של הכדור ה-15 ושל הכדור הלבן בהתאם לכל מצב נתון.

7. כאשר לשחקן יש כדור לבן ביד מאחורי הקו הקדמי (במקרה שהכדור הלבן נכנס לכיס) וכל כדורי המטרה נמצאים מאחורי הקו הקדמי, השחקן יכול לבקש שכדור המטרה הקרוב ביותר לקו הקדמי ימוקם מחדש על הנקודה האחורית. אם יותר מכדור אחד נמצאים במרחק זהה מהקו הקדמי, השחקן יכול לבחור איזה כדור ימוקם מחדש על הנקודה האחורית.

כדור שהוטבע באופן לא חוקי 
הטבעת כדורים בדרך לא חוקית אין זו עבירה.

הקפצת כדורי מטרה מחוץ לשולחן 
אם כדור מטרה קפץ מחוץ לשולחן, המכה נחשבת עבירה וכל הכדורים הקופצים ימוקמו אחרי יתר הכדורים העומדים.

הצבת הכדור הלבן לאחר שהוקפץ אל מחוץ לשולחן או שהוטבע לכיס 
כדור לבן שקפץ מחוץ לשולחן – השחקן השני מקבל כדור ביד והוא יציב אותה בכל נקודה מאחרי הקו הקידמי .

עונש על עבירה 
על כל עבירה, יורדת לשחקן נקודה אחת (נקודה שלילית). העונש חמור יותר במקרים של "עבירה מכוונת" ושל עבירה שלישית ברציפות. השחקן הבא מקבל את השולחן במצבו. אלא ם העבירה הייתה הקפצת הכדור הלבן מחוץ לשולחן או הטבעתו של הלבן לכיס, או "עבירה שלא בתום לב" , או עבירה שלישית רציפה..

הפסד משחק עקב שלוש עבירות רציפות
כאשר השחקן מבצע עבירה הוא נענש בנקודה אחת (או יותר בהתאמה) השופט או האחראי לרישום של הניקוד מכריז כי הוא במצב של "עבירה". השחקן נשאר ב"עבירה" עד לניסיון ההטבע הבא אז הוא מתבטלת מצב העבירה אם הטבעה לכיס של כדור שהכריז עליו או על ידי השלמת מכה חוקית. אם הוא לא מצליח באחד מהשתיים במהלך הבא יהיה במצב של שתי עבירות. אם הוא לא יצליח בהטבעה לכיס של הכדור המוכרז בניסיון השלישי הוא ייקנס ב-15 נקודות.
הטלת עונש בגין עבירה שלישית רצופה מאפסת את כל רישום העבירות שלו. לשחקן הבא יש את הבחירה
(1) לקבל את השולחן במצב הנתון ולהמשיך במשחק, או
(2) לבקש סידור מחדש של כל 15 הכדורים ולדרוש מהשחקן שביצע את שלושת העבירות ברצף להכות את
מכת הפתיחה.
אם לשחקן יש שתי עבירות בשני סיבובים ובסיבוב השלישי הטביע את הכדור לכיס במכה חוקית, העבירות שלו מתאפסות. במקרה זה, אם יבצע עבירה נוספת בסיבוב הרביעי זו תהיה עבירה ראשונה לצורך רצף העבירות.

הבהרה בנוגע לניקוד 
הפחתת נקודות עונשין יכולה להסתיים בניקוד שלילי. לשיטת הניקוד ניתן לקרוא "מינוס אחד", "מינוס שניים",
"מינוס שלוש" וכן הלאה. (שחקן יכול לנצח במשחק עם 150 נקודות בעוד שיריבו קיבל רק שתי עבירות ומעבר לכך לא צבר נקודות ואז התוצאה הסופית תרשם 150 ל-2-). אם השחקן מבצע עבירה בעת שאינו מצליח להטביע את הכדור לכיס, נקודת העונש מופחתת מהניקוד שלו מהסיבוב הקודם. אם השחקן מבצע עבירה תוך הטבעת הכדור, הכדור ימוקם מחדש (ללא נקודה) ונקודת העונש מופחתת מהניקוד שלו מהסיבוב הקודם.

נקודת קיפאון 
אם השופט מחליט שלפי שיקול דעתו אף אחד מהשחקנים לא מנסה לנצח את המשחקון מהמצב הנוכחי, הוא יכריז על כך שהוא עומד להחליט על מצב של "קפאון" במשחק, וכל שחקן יקבל שלושה תורים נוספים. לאחר מכן השופט רשאי להחליט על מצב של "קפאון" במשחק מכוון שאין התקדמות במשחקון, וכל 15 הכדורים יסודרו מחדש, השחקן שהכה את מכת הפתיחה בתחילת המשחקון יבצע את מכת הפתיחה שוב.

תרשים מצבים

Table 01