חוקת הכדור התשיעי

חוקת המשחק של תשעה כדורים להלן, נסמך על החוקה והתקן הבינלאומי. יש לקרוא, ביחד עם חוקת המשחק את החוקה הכללית של הביליארד וכן את תקנון האיגוד, תקנוני המשנה והחלטות הועדה המקצועית של איספא – איגוד ישראלי לספורט ביליארד. כמו כן יש להתעדכן בהוראות שמתפרסמות לפני כל תחרות.
חוקת המשחק, התקנון ותקנוני המשנה ביחד עם כל ההוראות המתפרסמות מחיבות את כל הספורטאים המשתתפים בתחרויות רשמיות בישראל.

מטרת המשחק:
פול תשעה כדורים משוחק עם תשעה כדורי מטרה, הממוספרים אחד עד תשעה, וכדור לבן. במכה חוקית על הכדור הראשון בו נוגע הכדור הלבן להיות הכדור בעל המספר הנמוך ביותר על השולחן (בכפוף לאמור להלן). שחקן המטביע לכיס כדור במהלך מכה חוקית, מכה שוב ותורו לשחק עד שיחטיא, או יבצע עבירה או יזכה במשחק על ידי הטבעת הכדור תשע.
לאחר החטאה, על המתחרה הבא להכות מהמצב בו הותיר את השולחן המתחרה הקודם, אולם לאחר כל עבירה, רשאי המתחרה הבא להציב את הכדור הלבן בכל מקום על גבי השולחן. המתחרים לא נדרשים להכריז מראש על המכה.

איסוף כדורים:
כדורי המטרה יסודרו בפתיחת המשחק בצורת יהלום, כאשר כדור מס' 1 בראש היהלום ועל גבי הקו האחורי, כדור
תשע במרכז היהלום ושאר הכדורים בסדר אקראי, הדוקים זה לזה ככל האפשר. בתחילת המשחק מוצב הכדור הלבן מאחורי הקו הקידמי.

9 ball

סדר הפתיחה:
המנצח בתחרות לקביעת השחקן הפותח יש לו את הבחירה להכות את מכת הפתיחה במשחקון הראשון. בפול תשעה כדורים הזוכה בכל משחק פותח את המשחק הבא, אלא אם נקבע אחרת על ידי מארגני הטורניר. להלן חלופות תקניות ששופטי התחרות רשאים לקבוע מראש:
(א) פתיחה לסירוגין על ידי שני המתחרים.
(ב) המפסיד פותח.
(ג) המפסיד יותר משחקונים פותח את המשחקון הבא.

מכת הפתיחה:
החוקים החלים על מכת הפתיחה זהים לחוקים של כל מכה למעט:

(1) השחקן הפותח חייבלפגוע בכדור ה-1 ראשון ולהכניס כדור כלשהו לכיס או לגרום לארבעה כדורי מטרה לפחות לבוא במגע עם דפנות השולחן.
(2) אם הכדור הלבן נכנס לכיס או מוקפץ אל מחוץ לשולחן, או שדרישות מכת הפתיחה לא מתבצעות, המכה תחשב לעבירה, ולשחקן הבא יש כדורלבן ביד בכל מקום על השולחן.
(3) אם במכת הפתיחה, השחקן הפותח גורם לכדור מטרה לקפוץ אל מחוץ לשולחן, זוהי עבירה, לשחקן הבא יש כדור לבן ביד בכל מקום על השולחן, הכדור שעזב את השולחן לא מוחזר (למעט הכדור ה-9 שכן מוחזר לשולחן)

המשך המשחק לאחר מכת הפתיחה:
במהלך המכה הבאה מייד לאחר הפתיחה החוקית, רשאי המכה לשחק התקה- Push Out (ראה להלן).
אם הפותח מכניס כדור אחד או יותר במסגרת פתיחה חוקית, הוא ימשיך להכות עד שיחטיא, יבצע עבירה או ינצח במשחק. אם המכה מחטיא או מבצע עבירה, יתחיל המתחרה הבא בתורו ויכה עד שיחטיא, או יבצע עבירה ואו ינצח. המשחק מסתיים בתום מכה חוקית והמטביע לכיס את כדור תשע, או כאשר מתחרה אחד מפסיד טכנית את המשחק כתוצאה מעבירה.

מכת התקה:
השחקן המכה את המכה מייד לאחר מכת הפתיחה רשאי לבצע "התקה" Push Out במטרה לנסות ולהזיז את הכדור הלבן למיקום טוב יותר לצורך ההמשך. במהלך "מכת התקה", לא נדרש שהכדור הלבן ייגע בכל כדור מטרה או במסגרת, אולם שאר כללי העבירות יחולו. על המתחרה להכריז על כוונתו לבצע התקה לפני המכה, שאם לא כן תחשב המכה למכה רגילה. כל כדור המוטבע באמצעות מכת התקה לא יחשב ולא יוחזר לשולחן, למעט כדור תשע. לאחר ביצוע התקה חוקית, רשאי המתחרה הבא להכות מהמיקום החדש או להעביר את המכה בחזרה למתחרה שביצע את ההתקה. התקה אינה נחשבת לעבירה כל עוד לא הופר כל כלל. התקה בלתי חוקית תיענש לפי סוג העבירה שבוצעה. ביצוע עבירה במהלך מכת הפתיחה, מונעת אפשרות ביצוע התקה ע"י המתחרה הבא.

עבירות:
לאחר עבירה יהיה המתחרה הבא רשאי להציב את הכדור הלבן בכל מקום ע"ג השולחן, והכדורים שהטבעו במסגרת מכת העבירה לא יושבו למקומם (רק אם הכדור המוטבע הוא כדור תשע הוא יושב למקומו). אם מתחרה מבצע מספר עבירות במהלך אותה המכה, הן תחשבנה כעבירה אחת בלבד

מכה המהווה עבירה:
אם כדור המטרה הראשון בו נוגע הכדור הלבן אינו הכדור בעל המספר הנמוך ביותר על גבי השולחן, המכה תהווה עבירה.

נגיעה בדפנות:
אם הכדור הלבן פגע בכדור המטרה, וכדור המטרה לא הוטבע לכיס, אזי במידה ואף אחד משניהם לא נגע בדפנות-
המכה נחשבת עבירה.

הצבת הכדור הלבן:
כאשר המתחרה רשאי להציב את הכדור הלבן, הוא רשאי להציב אותו בכל מקום על גבי השולחן, למעט הכדור הלבן בא במגע עם כדור מטרה. המתחרה רשאי להמשיך ולתקן את מיקום הכדור הלבן עד למכה.

כדורי מטרה הקופצים מעל גבי השולחן:
הקפצת כדור מטרה מחוץ לשולחן מהווה עבירה. כדור מטרה שיצא לא יושב למקומו, אלא אם כן הכדור המוקפץ הוא כדור תשע אזי הוא יושב למקומו, והמשחק ימשך.

עבירה מהקפצה או מתנועת קשת:
כאשר חוקי המשחק הם לפי: עבירת כדור לבן בלבד, כאשר אין שופט שמנהל את המשחק, שחקן צריך להיות מודע
לכך שניסיון להקפיץ כדור לבן או תנועת קשת של הכדור הלבן המסתיים בכך שהכדור החוסם זז מכל סיבה שהיא,
המכה תחשב כעבירה.

שלוש עבירות רצופות: 
אם מתחרה מבצע שלוש עבירות רצופות בשלוש מכות רצופות, מבלי לבצע ביניהן מכה חוקית, הוא מפסיד את המשחק.
יש לתת למתחרה אזהרה בין העבירה השניה לשלישית. תורו של המתחרה מתחיל ברגע בו ניתן לבצע מכה באופן
חוקי והוא מסתיים בתום המכה בה הוא מחטיא, מבצע עבירה או מנצח, או כאשר הוא מבצע עבירה בין מכות.

נקודת קפאון:
אם השופט מחליט שלפי שיקול דעתו אף אחד מהשחקנים לא מנסה לנצח את המשחקון מהמצב הנוכחי, הוא יכריז על כך שהוא עומד להחליט על מצב של "קפאון" במשחק, וכל שחקן יקבל שלושה תורים נוספים. לאחר מכן השופט רשאי להחליט על מצב של "קפאון" במשחק מכוון שאין התקדמות במשחקון, והמשחקון ישוחק שוב מהתחלה, השחקן הפותח יהיה השחקן שפתח במשחקון המקורי.

סיום המשחק:
המשחק מסתיים בהטבעת כדור תשע לכיס בתום מכה חוקית, או כאשר אחד השחקנים מפסיד את המשחק
כתוצאה מעבירה.