חוקת הכדור השמיני

חוקת המשחק של הכדור השמיני להלן, נסמך על החוקה והתקן הבינלאומי. יש לקרוא, ביחד עם חוקת המשחק את החוקה הכללית של הביליארד וכן את תקנון האיגוד, תקנוני המשנה והחלטות הועדה המקצועית של איספא – איגוד ישראלי לספורט ביליארד. כמו כן יש להתעדכן בהוראות שמתפרסמות לפני כל תחרות.
חוקת המשחק, התקנון ותקנוני המשנה ביחד עם כל ההוראות המתפרסמות מחיבות את כל הספורטאים המשתתפים בתחרויות רשמיות בישראל.

מטרת המשחק:
הכדור ה-8 הוא משחק בין שני שחקנים, כשעל השולחן יש כדור לבן ועוד 15 כדורים ממוספרים מ- 1 עד 15.
השחקן הראשון צריך להטביע את הכדורים הממוספרים מ 1 עד 7 (המלאים) והשני צריך להטביע את הכדורים
הממוספרים מ- 9 עד 15 (כדורים עם הפסים) אין חשיבות לסדר הטבעת הכדורים. המנצח הוא הראשון שיטביע
לכיסים את כל הכדורים "שלו" , ואחרי כך יטביע את הכדור השמיני (השחור) בצורה חוקית. כל שחקן משחק בתורו.
התור עובר לשחקן השני בעת שהשחקן הראשון נשכל בהטבעת כדור או ביצע עבירה.

הכרזה:
על כל שחקן להכריז, לפני המכה, איזה כדור הוא מתכוון להטביע ולאיזה כיס, פרט לכדורים אשר נמצאים בקו ישיר לאחד הכיסים וברור שכדור כזה מיועד להטבעה לאותו כיס. אולם, בכל מכה משולבת (קומבינציה) המורכבת דרך אחת הדפנות ו/או כדור המכה כדור, חובה להכריז על "כדור וכיס". כדור שהוטבע בניגוד להכרזה ישאר בכיס, והתור עובר לעמיתו.
במכת הפתיחה אין צורך בהכרזה והפותח ימשיך לשחק עם הוטבע אחד הכדורים במכה חוקית.

איסוף כדורים:
בתחילת כל משחקון, הכדורים יאספו בעזרת משולש תקני שקצהו ימוקם מאחורי קו הגב של השולחן – סדר הכדורים:
כדור 8 במרכז, בשני הקצוות האחרים – כדור מלא וכדור פסים בכל פינה. כל יתר הכדורים מיושרים מאחורי כדור
הקודקוד וצמודים זה לזה.

Pool 02

סדר הפתיחה:
המנצח בתחרות לקביעת השחקן הפותח יש לו את הבחירה להכות את מכת הפתיחה במשחקון הראשון. בפול תשעה כדורים הזוכה בכל משחק פותח את המשחק הבא, אלא אם נקבע אחרת על ידי מארגני הטורניר. להלן חלופות תקניות ששופטי התחרות רשאים לקבוע מראש:
(א) פתיחה לסירוגין על ידי שני המתחרים.
(ב) המפסיד פותח.
(ג) המפסיד יותר משחקונים פותח את המשחקון הבא.

מכת הפתיחה:
השחקן הפותח – יקבע על ידי תקנון לפני כל תחרות או אליפות או או משחק.

מכת פתיחה – תחשב כחוקית כאשר השחקן שפותח מניח את הכדור הלבן מאחורי קו הקידמי, מכה ומטביע כדור
אחד לפחות, או שהזיז 4 כדורים לפחות שיגעו בדפנות. אם השחקן שפותח לא עמד באחד התנאים האלו לפחות,
תוכרז עבירה והשחקן השני ימשיך מאותה נקודה, או יבקש מהשחקן שפתח לפתוח שוב.

הטבעת כדור לבן במכת הפתיחה – במידה והשחקן שפתח הטביע את הכדור הלבן לאחד הכיסים במכת הפתיחה:
כל הכדורים שהוטבעו ישארו בכיסים למעט הכדור ה-8, המכה תחשב כעבירה, והשולחן נשאר פתוח. השחקן השני
יקבל לידיו את הכדור הלבן ועליו למקם אותו מאחורי הקו הקידמי. אסור לו לפגוע בכדור הנמצא באזור קידמת השולחן, למעט כאשר הוא מכה את הכדור הלבן לכיוון הקו האחורי והכדור חוזר ופוגע בכדור היעד.

הטבעת הכדור ה- 8 בזמן הפתיחה – השחקן שפתח יכול לבקש לפתוח מחדש או שהכדור השחור יוחזר למקומו
וימשיך את המשחק. במידה ובזמן מכת הפתיחה בה הוטבע כדור 8 הוטבע גם הכדור הלבן, זו עבירה. ואז השחקן השני יוכל לבחור אם לפתוח מחדש או למקם את הכדור הלבן באזור קידמת השולחן, בעוד הוא מחזיר את הכדור השחור למקומו.

הקפצת כדור ממוספר מחוץ לשולחן – במידה וכדור ממוספר הוקפץ מהשולחן במהלך מכת הפתיחה זוהי עבירה. הכדור יוחזר לשולחן והשחקן הבא יוכל לבחור בין להמשיך מאותה נקודה או להציב את הכדור הלבן לאזור קידמת
השולחן ולהכות משם.
שולחן פתוח:
שולחן פתוח הוא שולחן בו עדיין לא הוחלט איזו קבוצת כדורים שייכת לאיזה שחקן . כאשר השולחן פתוח, מותר להכות בכדור מלא על מנת להטביע כדור פסים ולהיפך, כמו כן מותר להשתמש בכדור השחור להטבעת כדור אחר במכה
משולבת, אולם לא כאשר המגע הראשון של הכדור הלבן יהיה בשחור. במקרה כזה, אם נכנס הכדור השחור –
זה מהווה עבירה והכדור שהוטבע, במכה , יועבר מהכיס חזרה אל השולחן.

קביעת קבוצת הכדורים:
הבחירה לא נקבעת אוטומטית, לאחר מכת הפתיחה גם אם הוטבע כדור כלשהו. קבוצה נקבעת רק לאחר שהשחקן
מכריז על כדור ועל כיס והכדור מוטבע במכה חוקית לכיס שהוכרז. במידה ולא הוטבע, התור עובר לשחקן השני והשולחן עדיין פתוח.

מכה חוקית:
למעט במכת הפתיחה, בכל מכה חייב השחקן לפגוע באמצעות הכדור הלבן באחד הכדורים מהקבוצה שלו תחילה.
המכה חוקית כשהכדור מוטבע לכיס שהוכרז, או שפגע לפחות באחד הכדורים מהקבוצה שלו תחילה והכדור הלבן או כל כדור ממוספר אחר נוגעים בדופן. מותר לכדור הלבן לפגוע באחת הדפנות לפני הפגיעה בכדור המיועד, אך לפני כן עליו להכריז על הכדור ועל הכיס. החטאה בכדור היעד או מכה לא חוקית – מהווה עבירה.

מכה בטוחה:
מסיבות טקטיות רשאי שחקן להטביע את אחד מכדוריו ולוותר על הזכות להמשיך במשחק למכה נוספת ובתנאי שהכריז מראש על "מכה בטוחה". במקרה כזה, כאמור, חייב השחקן להכריז לפני המכה כי זוהי מטרתו וזה באחראיות השחקן המכה לוודא כי הכרזתו נשמעה. במידה ושחקן לא הכריז הוא יחויב להמשיך לשחק לאחר הטבעת הכדור.

הטבעת כדורים:
שחקן ימשיך במשחק לאחר מכה מוצלחת בה הוא הטביע כדור מהקבוצה שלו במכה חוקית, שחקן שסיים להטביע את
כל הכדורים בקבוצה שלו רשאי להטביע את הכדור ה-8 [השחור]

עונש על עבירה:
בעקבות ביצוע עבירה כלשהי (שלא במכת הפתיחה) של שחקן, השחקן השני יקבל לידיו את הכדור הלבן ויכול למקמו בכל מקום שירצה על השולחן, לאו דווקא מאחורי קו הראש

מכה משולבת:
מכה משולבת (combination) מותרת, יכולה לכלול גם את הכדור ה-8, אך לא כשהוא ראשון.

הטבעת כדור לא חוקית:
כדור שהוטבע במכה לא חוקית ישאר וייזקף לזכות המכה, אך יחשב כעבירה.

הקפצת כדור מטרה:
במידה וכדור מטרה קופץ מחוץ לשולחן במכה חוקית, תהווה המכה עבירה והפסד של התור. אלא אם כן זה הכדור
ה-8 – במקרה כזה, השחקן המכה יפסיד את המשחק. כדור שקפץ מהשולחן לא יוחזר הוא ישאר מחוץ לשולחן למעט הכדור הלבן.

עבירה מהקפצה או מתנועת קשת:
כאשר חוקי המשחק הם לפי: עבירת כדור לבן בלבד, כאשר אין שופט שמנהל את המשחק, שחקן צריך להיות מודע
לכך שניסיון להקפיץ כדור לבן או תנועת קשת של כדור לבן המסתיים בכך שהכדור החוסם זז מכל סיבה שהיא, המכה תחשב כעבירה.

משחק על כדור ה – 8:
כאשר מכים בכדור השחור באופן חוקי על מנת להטביעו, עבירה לא תגרור להפסד, והשחקן השני יוכל להציב את הלבן
בכל מקום על השולחן, אולם הקפצת הכדור השחור מחוץ לשולחן או הטבעה של הכדור הלבן או הוצאתו מהשולחן מהווים הפסד של המשחק גם אם במהלכן לא הוטבע הכדור השחור או שלא קפץ מהשולחן. לא ניתן להשתמש במכת קומבינציה בכדי להטביע בצורה חוקית את הכדור השחור למעט מצב שבו נפגע הכדור השחור תחילה.

הפסד משחקון:
השחקן מפסיד את המשחק אם הוא מבצע את אחד מהדברים הבאים:
א. מטביע את הכדור ה-8 במהלך המכה בה הוא מכה בכדור האחרון של הקבוצה שלו שנשאר על השולחן.
ב. מקפיץ את הכדור ה-8 מחוץ לשולחן .
ג. מטביע את הכדור ה-8 לכיס אחר מזה שהכריז עליו.
ד. מטביע את הכדור ה-8 במהלך לא חוקי.
ה. מטביע את הכדור הלבן בעת ניסיון חוקי להטביע את הכדור ה- 8.

נקודת קיפאון:
אם השופט מחליט שלפי שיקול דעתו אף אחד מהשחקנים לא מנסה לנצח את המשחקון מהמצב הנוכחי, הוא יכריז
על כך שהוא עומד להחליט על מצב של "קפאון" במשחק, וכל שחקן יקבל שלושה תורים נוספים. לאחר מכן השופט רשאי להחליט על מצב של "קפאון" במשחק מכוון שאין התקדמות במשחקון, והמשחקון ישוחק שוב מהתחלה, השחקן הפותח יהיה השחקן שפתח במשחקון המקורי