אופן המשחק – החוקים

השחקנים יקבעו את סדר המשחק, על פי שהוסכם ביניהם:
א. סדר המשחק, או תור המשחק, שנקבע , חייב להשמר לכל אורך המשחקון, מלבד מצב של שחקן מכה , אשר יתבקש על ידי השחקן שאחריו לשחק שוב, לאחר עבירה.

ב. התחלת המשחק, השחקן המכה ראשון, או הצמד, יחליף תור המכה הראשונה, כל משחקון.

ג. התחלת המשחק, השחקן המכה את המכה הראשונה, מקבל את הכדור הלבן ביד, in-hand, המשחקון מתחיל כאשר הכדור הלבן מונח על השולחן, והכדור הלבן בא במגע עם הקצה של המקל:
(i) כאשר מכה בוצעה.
(ii) כאשר מכוונים את הכדור הלבן.

ד. מכה בכדור הלבן , חוקית, כאשר אין הפרה.

ה. מכה ראשונה בכל תור, עד אשר כל הכדורים האדומים אינם על השולחן, אז, כדור אדום או כדור חופשי, free ball, אשר נבחר, הערך של הכדור האדום או הכדור החופשי אשר הוטבע באותה מכה, נצבר.

ו.
(i) אם כדור אדום, או כדור חופשי נבחר ככדור אדום, הוטבע לכיס, השחקן המכה, מכה בהמשך על כדור צבעוני אשר נבחר על ידי השחקן המכה, אם הוטבע לכיס, נצבר, והכדור הצבעוני חוזר לנקודה שלו.
(ii) הרצף , break, ממשיך על ידי הטבעות של כדורים אדומים וכדורים צבעוניים, עד אשר כל הכדורים האדומים, אינם על השולחן, וכדור צבעוני הוטבע אחרי הכדור האדום האחרון.
(iii) הכדורים הציבעוניים, בסדר עולה לפי ערכם,  וכאשר ההטבעה הבאה הוטבעה בהצלחה, השחקן המכה ממשיך את המכה הבאה על הכדור הצבעוני הבא בתור.

ז. כדורים אדומים, אינם מוחלפים על השולחן, כאשר הוטבעו או לאחר שהוסטו מחוץ לשולחן, מבלי להתחשב בעובדה ששחקן יכול להשיג יתרון מהעבירה.

ח. אם השחקן המכה , נחשל בהטבעה, או ביצע עבירה, תורו נגמר והשחקן הבא מכה מאותו מקום בו הכדור הלבן, במצב מנוחה. או כדור לבן ביד, אם הכדור הלבן הוסט מחוץ לשולחן.

סוף משחקון, מערכה או תחרות 

א. כאשר רק הכדור השחור נשאר על השולחן, ההטבעה הראשונה, או העבירה הראשונה מסיימים את המשחקון, מלבד, מצב של שיוויון בניקוד, וניקוד מצטבר אינו נחשב.

ב. במצב שיוויון, כמו בסעיף א:
(i) הכדור השחור מוצב מחדש במקומו.
(ii) השחקנים מבצעים הגרלה, מי משחק ראשון.
(iii) השחקן שמשחק ראשון, מקבל את הכדור הלבן ביד, in-hand.
(iv) ההטבעה הראשונה, או העבירה הראשונה מסיימים את המשחקון.

ג. במצב של ניקוד מצטבר, נקבע השחקן המנצח במשחק או בתחרות, וכאשר יש מצב של שיוויון בנקודות בסיום המשחקון האחרון, השחקנים במשחקון זה יבצעו את התהליך של הצבת הכדור השחור מחדש.

משחק עם כדור לבן ביד 

כאשר משחקים עם כדור לבן ביד, in-hand, צריך להכות בכדור הלבן על הקווים של איזור "D" או בתוך איזור "D" , בכל כיוון.
א. השופט יבדוק אם יתבקש על כך, האם הכדור הלבן מוצב באופן חוקי, כלומר אינו מוצב מחוץ לאיזור "D".

ב. אם קצה המקל יגע בכדור הלבן, באמצע תהליך הצבת הכדור הלבן, והשופט משוכנע כהשחקן המכה, לא ניסה להכות בכדור הלבן, אז, הכדור הלבן עדין אינו במשחק.

מכה בשני כדורים בעת ובעונה אחת

מכה בשני כדורים, מלבד כאשר הכדורים הם כדורים אדומים, או כאשר במצב של כדור חופשי, free ball, אין להכות בשני כדורים במגע הראשון עם הכדור הלבן.

הצבת הכדורים הצבעוניים במיקומם הראשוני 

כל כדור צבעוני אשר הורחק מחוץ לשולחן , יוצב מחדש לפני ביצוע המכה הבאה, עד אשר הוטבע.
א. השחקן המכה , אחריות אינה נופלת עליו, עבור הצבה שגויה המתבצעת על ידי השופט.

ב. אם כדור צבעוני הוצב באופן שגוי, והוטבע באופן חוקי, הכדור הצבעוני יורחק מהשולחן, ללא עבירה, כאשר הטעות נתגלתה, והמשחק ממשיך.

ג. אם מכה בוצעה, במצב של כדור או כדורים מוצבים באופן שגוי, הכדורים יחשבו כאילו הוצבו באופן תקין, עבור המכות הבאות. אם התגלה כדור צבעוני שחסר מהשולחן, הכדור יוצב מחדש:
(i) הכדור יוחזר, ללא עבירה, אם התגלה חסרונו בשל שכחה במהלך קודם.
(ii) עבירה, אם השחקן המכה, יבצע מכה לפני שהשופט יבצע את החזרת הכדור למיקום שלו.

ד. אם הכדור הציבעוני צריך להיות ממוקם מחדש, והמקום תפוס, יוצב במקום הפנוי הגבוה ביותר.
ה. במצב של יותר מכדור צבעוני אחד, אשר צרכים להיות ממוקמים מחדש, והמקומות שלהם תפוסים, הכדור בעל הערך הגבוה יקבל את העדיפות הגבוהה במיקום מחדש.

ו. אם המקומות תפוסים, הכדור הצבעוני יוצב, במקום הקרוב ביותר האפשרי למקומו המקורי, על הקו המחבר את המקום המקורי, לנקודה הקרובה על הדפנה העליונה.

ז. במצב של כדור ורוד, או כדור שחור, אם כל המקומות תפוסים, ואין מקום פנוי בין המיקום המקורי לנקודה הקרובה על הדפנה העליונה, הכדור הצבעוני יוצב במקום הקרוב ככל האפשר למקומו המקורי , על קו אמצע השולחן, מתחת לנקודה המקורית.

ח. בכל המצבים, כאשר כדור צבעוני מוצב מחדש, אסור מגע עם כדור אחר.

ט. כדור צבעוני מוצב כיאות, צריך להיות מוצב ביד, במקומו המיועד על פי החוקים האלה.

כדורים נוגעים 

א. אם הכדור הלבן במצב מנוחה, ונוגע בכדור אחר או בכדורים אחרים, השופט יכריז מצב, "כדור נוגע", ויציין איזה כדור או כדורים הם הנוגעים.

ב. כאשר הוכרז מצב, "כדור נוגע", השחקן המכה חייב להכות בכדור הלבן בכיוון מנוגד לכדור הנוגע, away, מבלי להזיז את הכדור הנוגע, אחרת זו מכת דחיפה.

ג. בתנאי שהשחקן המכה לא גרם לכדור המטרה לזוז, לא תהיה עבירה אם:
(i) הכדור הנוגע הוא כדור היעד, ball is on.
(ii) הכדור הנוגע יכול להיות כדור היעד, והשחקן המכה מכריז כי זה כדור היעד. או הכדור הנוגע יכול להיות כדור היעד,והשחקן הכריז עליו, והנגיעה הראשונה פגעה בכדור אחר שגם יכול להיות כדור היעד.

ד. אם הכדור הלבן במצב מנוחה, ונוגע או קרוב לנגיעה, בכדור יעד, השופט, אם נשאל, האם יש נגיעה, יענה ,כן או לא.

השחקן המכה חייב להכות בניגוד לכיוון הנגיעה, away, מבלי להזיז את הכדור הנוגע או הקרוב לנגיעה, וחייב לפגוע בפעם הראשונה בכדור יעד.

ה. כאשר הכדור הלבן נוגע, בכדור יעד וגם בכדור שאינו כדור יעד, השופט יציין, נגיעה, רק לגבי כדור היעד. אם השחקן המכה ישאל את השופט, האם הכדור הלבן נוגע גם בכדור שאינו כדור יעד, השופט רשאי לא להשיב על כך.

ו. אם השופט משוכנע בכך שאין שום תזוזה בכדור הנוגע, ברגע המכה בכדור הלבן, ואשר לא נגרמה תזוזה על ידי השחקן המכה, השופט לא יקרא, עבירה.

ז. אם כדור מטרה במצב מנוחה, לא נוגע בכדור הלבן, כאשר נבחן על ידי השופט, ולאחר מכן, כן , נמצא במגע עם הכדור הלבן, לפני שבוצעה מכה, הכדורים יוצבו מחדש על ידי השופט, לפי שביעות רצון השופט.

כדור על סף הכיס

א. אם כדור נופל לתוך הכיס מבלי שהוכה על ידי כדור אחר, ולא כתוצאה של אף מכה, הכדור שנפל יוחזר למקומו הקודם,ואף נקודה לא תיזקף.

ב. אם כדור נופל לתוך הכיס כתוצאה של מכה מכדור אחר אשר לא שותף במכה.
(i) אין הפרה של חוקים, כל הכדורים ימוקמו מחדש למקומם הקודם, ואותה מכה תשוחק שוב. או מכה שונה יכולה להיות משוחקת באותו כיוון, על ידי אותו שחקן מכה.
(ii) אם בוצעה עבירה, השחקן המכה יספוג את העונש הדרוש, כל הכדורים ימוקמו מחדש, והשחקן המכה הבא, יקבל את כל האפשרויות לאחר עבירה.

ג. אם כדור נמצא במצב שיווי משקל זמני על קצה שפת הכיס, ולאחר מכן נופל לתוך הכיס, זה יחשב כהטבעה לתוך הכיס והכדור לא יוחזר וימוקם מחדש.

סנוקר לאחר עבירה

לאחר עבירה, אם הכדור הלבן נמצא במצב סנוקר, השופט יכריז, כדור חופשי, FREE BALL.
א. אם השחקן הבא בתור, בוחר לשחק את המכה הבאה.
(i) השחקן רשאי לבחור כל כדור , ככדור יעד ,כדור מועמד, ball on.
(ii) כל כדור אשר נבחר ככדור מועמד, יקבל את הערך של הכדור המקורי, אם הוטבע יוחזר לנקודה שלו.

ב. מצב עבירה אם הכדור הלבן:
(i) נכשל במגע ראשון עם הכדור המועמד. או פגע במגע ראשון בו זמנית בכדור נוסף.
(ii) נמצא במצב של סנוקר על כל הכדורים האדומים, או על כדור היעד, על ידי הכדור המיועד, מלבד, המצב שבו הכדור הוורוד והכדור השחור הם הכדורים היחידים שנותרו בשולחן.

ג. אם כדור חופשי הוטבע לכיס, הוא מוחזר לנקודה שלו, והערך של כדור היעד, מזכה בנקודות.

ד. אם כדור היעד מוטבע לכיס, לאחר שהכדור הלבן פגע בראשונה בכדור המועמד, או פגע בו זמנית בכדור היעד, ובכדור המועמד, אז, כדור היעד מזכה בנקודות, ונשאר מחוץ לשולחן.

ה. אם גם הכדור המועמד, וגם כדור היעד, מוטבעים לכיס,אז, רק כדור היעד, מזכה בנקודות.
מלבד מצב שהכדור היעד הוא כדור אדום, אז, שני הכדורים מזכים בנקודות. הכדור החופשי מוחזר למקומו, וכדור היעד נשאר מחוץ לשולחן.

ו. אם השחקן המכה על הכדור החופשי ביצע עבירה, ונתבקש לשחק שוב, הכדור החופשי בטל תוקפו.

עבירות 

אם בוצעה עבירה, השופט יכריז מיד, "עבירה", FOUL.
א. אם השחקן המכה, לא ביצע מכה, התור שלו מסתיים מיד, והשופט יכריז על עבירה.

ב. אם השחקן המכה , ביצע את המכה, השופט ימתין עד לסיום המכה, ולאחר יכריז על עבירה.

ג. אם עבירה לא הוכרזה על ידי השופט, ולא נדרשה על ידי השחקן השני , שלא מכה, ובוצעה המכה הבאה, העבירה נדחית.

ד. כל כדור צבעוני , שהוצב מחדש לא במקום נכון, ישאר במקום בו הוצב, מלבד אם יצא מהשולחן, יוצב מחדש במקום הנכון.

ה. כל הנקודות שנצברו ברצף, break, לפני העבירה, נצברות לזכות, אך השחקן המכה לא יצבור נקודות לזכותו במכה שבה בוצעה עבירה.

ו. המכה הבאה תבוצע מהמקום שבו הכדור הלבן נמצא במצב מנוחה, אם הכדור הלבן יצא מהשולחן, כי אז המכה הבאה תתבצע עם כדור לבן ביד, in-hand.

ז. אם יותר מעבירה אחת בוצעה במהלך אותה מכה, הערך הגבוה יותר של העבירה, יחוייב.

ח. השחקן אשר ביצע את העבירה:
(i) יחוייב בעונש לפי המתואר בחוק 12 להלן.
(ii) ישחק את המכה הבאה, אם יתבקש על ידי השחקן הבא.

עונשים 

כל העבירות יחוייבו בעונש של 4 נקודות, מלבד ניקוד גבוה יותר, אשר מצויין בסעיף א עד סעיף ד הבאים. העונשים הם:
א. הערך של כדור היעד.
(i) מכה בכדור הלבן יותר מפעם אחת.
(ii) ביצוע מכה כאשר שתי רגלי השחקן המכה אינם נוגעות ברצפה.
(iii) שחקן שמשחק שלא בתור שלו.
(iv) משחק בצורה לא נכונה כאשר כדור לבן ביד, כולל את מכת הפתיחה.
(v) משחק כאשר הכדור הלבן אינו פוגע באף כדור מטרה.
(vi) כאשר הכדור הלבן מוטבע לכיס.
(vii) מבצעים סנוקר מאחורי כדור חופשי, free ball.
(viii) מבצעים הקפצת כדור, jump shot.
(ix) משחקים במקל לא תקני.
(x) מתיעצים עם שותף.

ב. הערך של הכדור היעד, או כדור מעורב, איזה שהוא הגבוה יותר על ידי:
(i) מתבצעת מכה, כאשר איזה שהוא כדור או כדורים אינם במצב מנוחה.
(ii) מתבצעת מכה, לפני שהשופט סיים הצבתו מחדש של כדור צבעוני.
(iii) גרימה לכדור שאינו כדור יעד להיות מוטבע לכיס.
(iv) גרימה לכדור הלבן לפגוע בפעם הראשונה בכדור שאינו כדור יעד, ball not on.
(v) מתבצעת מכת דחיפה.
(vi) נגיעה בכדור משחק כל שהוא, מלבד המקל עם קצה המקל, כאשר מתבצעת מכה.
(vii) גרימה של יציאת כדור מחוץ לשולחן.

ג. הערך של כדור היעד, או הערך הגבוה משני כדורים, אשר הכדור הלבן פוגע בו זמנית בשניהם, מלבד פגיעה בשני כדורים אדומים, מלבד פגיעה בכדור חופשי ובכדור יעד.

ד. עונש של שבע נקודות יחוייב אם:
(i) השחקן המכה, משתמש בכדור שיצא מחוץ לשולחן, עבור כל מטרה שהיא.
(ii) השחקן המכה, משתמש באביזר כלשהוא כדי למדוד רווח או מרחק.
(iii) השחקן המכה, משחק על כדורים אדומים, או על כדור חופשי, ולאחר מכן שוב פוגע בכדור אדום, במכות רצופות.
(iv) השחקן המכה, משתמש בכדור אחר, מאשר הכדור הלבן, לכל מכה שהיא, מאותו רגע שהמשחקון התחיל.
(v) השחקן המכה, לא הכריז איזה כדור הוא כדור היעד, כאשר נדרש על ידי השופט.
(vi) השחקן המכה, הטביע כדור אדום או כדור חופשי המועמד לכדור אדום, ביצע עבירה לפני שהכריז על כדור צבעוני.

ביצוע תור נוסף 

כאשר שחקן נתבקש על ידי השחקן המתחרה לשחק שוב לאחר עבירה, בקשה זו לא ניתנת לדחיה.
א. השחקן שנתבקש לשחק שוב, יכול לשנות :
(i) איזה סוג מכה הוא יבצע.
(ii) איזה כדור יעד יבחר להכות עליו.

ב. יזכה בנקודות עבור כל כדור או כדורים אשר יטביע.

החטאה ועבירה 

השחקן המכה, יבצע מאמץ לפגוע עם הכדור הלבן בכדור היעד, ball on. אם השופט יראה עבירה, השופט יכריז עבירה והחטאה, FOUL AND A MISS, מלבד מצב שבו רק הכדור השחור נמצא על השולחן, ומלבד מצב בלתי אפשרי לפגוע בכדור המטרה. במצב, שבלתי אפשרי לפגוע בכדור הלבן, השחקן המכה מבצע מאמץ לפגוע בכדור היעד, באופן ישיר או באופן בלתי ישיר, בכיוון כדור יעד, עם עוצמה מספקת, לפי חוות דעתו של השופט, במטרה להגיע לכדור היעד או לכדור או לכדורים המפריעים.

א. לאחר עבירה והחטאה, foul and a miss, שהוכרזו, השחקן הבא שאמור לשחק יכול לבקש מהשחקן שביצע את העבירה, לשחק שוב, או לפי שיקול דעתו, לבקש לשחק שוב מהמצב הקודם המקורי, כאשר כדור היעד יהיה אותו כדור יעד שהיה לפני המכה האחרונה שבוצעה.
(i) כל כדור אדום, כאשר כדור אדום הוא כדור היעד.
(ii) כדור צבעוני אשר הוא כדור היעד, כאשר כל הכדורים האדומים מחוץ לשולחן.
(iii) כדור צבעוני לפי בחירת השחקן, כאשר כדור היעד, הוא כדור צבעוני לאחר הטבעה של כדור אדום.

ב. אם השחקן המכה, מבצע מכה, נכשל בפגיעה במגע הראשון בכדור היעד, כאשר יש נתיב פנוי בקו ישר, בין הכדור הלבן לכל חלקי כדור, אשר יכול להיות כדור היעד, השופט יכריז, עבירה והחטאה, FOUL AND A MISS, מלבד מצב שבו אחד השחקנים זקוק לסנוקר קודם, או תוצאה של מכה והחטאה, והשופט משוכנע שההחטאה, לא בוצעה בכוונה.

ג. לאחר החטאה שבוצעה והוכרזה כמו בסעיף ב הקודם, כאשר יש נתיב חופשי בקו ישר, מהכדור הלבן לכדור היעד, או לכדור שיכול להיות כדור יעד, כאשר כדור היעד, פנוי מלא, מגע יכול להיות במקרה של כדורים אדומים, קוטר מלא של כדור אדום אינו מוסתר על ידי כדור צבעוני) , כי אז:
(i) כשלון במכה הבאה לפגוע בכדור היעד במגע הראשון, כאשר מבצעים מכה מאותו מצב, יוכרז, עבירה והחטאה, FOUL AND A MISS, ללא התיחסות להבדלי ניקוד.
(ii) אם נתבקש השחקן שביצע את העבירה, להכות שוב מהמקום המקורי, השחקן המכה, יוזהר על ידי השופט, כי כשלון שלישי, יזכה את השחקן האחר בניצחון במשחקון.

ד. לאחר שהכדור הלבן, הוחזר למקומו, לפי חוק זה, כאשר יש נתיב פנוי בקו ישר, מהכדור הלבן לכל חלקי כדור היעד, או לכל חלקי כל כדור שיכול להיות כדור יעד, השחקן המכה מבצע עבירה על כל כדור, כולל עבירה על הכדור הלבן, בזמן הכנות לבצע מכה, לא תוכרז החטאה, miss, אם לא בוצעה מכה, אלא יוטל עונש מתאים ואז :
(i) השחקן הבא יכול לבחור להכות בעצמו, או לבקש מהשחקן שביצע את העבירה לשחק שוב מהמקום הנוכחי.
(ii) השחקן הבא יכול לבקש מהשופט להחזיר הכדורים למקומם המקורי, ולבקש מהשחקן שביצע את העבירה לשחק שוב מהמקום המקורי.
(iii) אם קורה המצב שהוצג בסעיף הקודם, במשך סדרה של הכרזות החטאה, miss, הרי אזהרה של אפשרות זכיה של השחקן האחר במשחקון תהיה עדין בתוקף.

ה. כל יתר ההחטאות, יוכרזו לפי שיקול דעתו של השופט.

ו. לאחר החטאה, ובקשה של השחקן הבא, להחזיר הכדור הלבן למקומו המקורי, כל כדור מטרה שהוזז ישאר במקומו, מלבד עם לפי שיקול דעתו של השופט השחקן שביצע את העבירה, יזכה ליתרון מהתזוזה של הכדורים, כל כדור שהוזז יוצב במקומו המקורי, לפי שיקול דעתו של השופט. כדורים צבעוניים שבאופן לא חוקי יצאו מחוץ לשולחן, יוחזרו למקומם המקורי או לנקודה שלהם, לפי הדרוש.

ז. כאשר כדור מוחזר למקומו המקורי, לאחר החטאה, שני השחקנים, גם השחקן שביצע את העבירה, וגם השחקן הבא, יחוו דעתם לגבי המיקום הנכון, כאשר לאחר מכן החלטת השופט סופית.

ח. במשך התיעצות בין השחקנים לגבי המיקום הנכון, אם אחד מהשחקנים נגע בכדור משחק, יחשב הדבר לעבירה, כאילו הוא השחקן המכה, ללא התחשבות בסדר המשחק, או תור המשחק. הכדור שהשחקן נגע בו יוחזר למקומו על ידי השופט, לפי שיקול דעתו, אם דרוש, גם אם הכדור הורם למעלה מהשולחן:
(i) השחקן הבא יכול לשאול את השופט, אם השופט מתכוון להחזיר כדורים למקומם המקורי, מלבד החזרה של הכדור הלבן, כאשר השחקן הבא ישאל האם המכה הבאה תבוצע מהמקום המקורי, השופט ישיב לגבי כוונתו.

כדור שהוזז שלא על ידי המכה 

אם כדור במצב יציב או במצב תנועה, מופרע על ידי מישהו אחר, לא על ידי שחקן, הכדור יוחזר למקומו המקורי על ידי השופט, לפי שיקול דעתו היכן הכדור היה, או היה מסיים את תנועתו ללא עבירה.
א. חוק זה כולל מקרים בהם אירוע זר או אדם זר, אדם זר שהוא לא שותף של שחקן, גורם לתזוזת כדור משחק כלשהוא.
ב. אף שחקן לא יחוייב בעונש עבור הזזה של כדורים.

נקודת קיפאון 

אם השופט רואה מצב קיפאון, או מתקרב למצב קיפאון. השופט מציע לשחקנים אפשרות מיידית להתחיל את המשחקון מחדש. אם אחד מהשחקנים מתנגד, השופט יאפשר למשחק להמשיך בתנאי מיוחד, שהמצב חייב להשתנות בזמן קבוע, בדרך כלל לאחר שלוש מכות של כל אחד מהשחקנים, ולפי שיקול דעתו של השופט. אם מצב הקיפאון ממשיך, ולא חל שינוי לאחר משך הזמן הקבוע. השופט מאפס את כל הנקודות שנצברו במשחקון, ומסדר מחדש את הכדורים לקראת התחלה מחודשת של המשחקון.

א. השחקן הפותח, אותו שחקן שפתח בפעם הראשונה.

ב. סדר המשחק נשמר.

סנוקר בארבע ידיים 

א. במשחק זוגות כל צד פותח לסירוגין משחקון, סדר המשחק נקבע לפי התחלה של כל משחקון, ונשמר לאורך כל המשחקון.
ב. השחקנים יכולים לשנות את סדר המשחק בהתחלת המשחקון.
ג. אם בוצעה עבירה, ובקשה לשחק שוב הוצעה, השחקן שביצע את העבירה ישחק שוב. גם אם העבירה בוצעה שלא לפי סדר המשחק, וסדר המשחק המקורי ישמר גם במחיר שבו השותף של השחקן שביצע את העבירה הפסיד את תורו.
ד. כאשר משחקון מסתיים במצב תיקו, פרק 3 חוק 4 מתבצע, אם דרוש מיקום מחדש של כדור שחור, הצמד שפתחו את המשחק יכולים להחליט ביניהם, מי מהם יבצע את המכה הראשונה. סדר המשחק ממשיך מאותו מצב, כמו שהיה לאורך המשחקון.
ה. שותפים יכולים להתייעץ ביניהם במשך המשחק אך לא:
(i) כאשר שחקן אחד הוא המכה, ונמצא ליד השולחן.
(ii) לאחר המכה הראשונה של השחקן המכה, ועד לסוף רצף המכות, break.

השימוש בציוד עזר

באחריות השחקן המכה, גם להביא ולמקם את הציוד על השולחן, וגם לסלק את ציוד העזר מהשולחן.

א. אחריות השחקן המכה עבור כל העזרים, אבל לא מוגבל לזרוע עזר ומאריך שהוא מביא אל השולחן, לא מותנה אם השאיל הציוד או הציוד שייך לשחקן המכה, השחקן המכה יחוייב בעונש אם בוצעה עבירה, תוך כדי שימוש בציוד עזר.

ב. הציוד, אשר בדרך כלל נמצא בשולחן, אשר סופק על ידי צד אחר, כולל השופט, אינו באחריותו של השחקן המכה. אם הציוד נמצא פגום וכתוצאה מכך נגרם, שהשחקן המכה נגע בכדור או בכדורים, לא תקרא עבירה. אם יש צורך, השופט ימקם את הכדורים מחדש במקומם, בהתאמה לחוק 15, והשחקן המכה אם נמצא ברצף של מכות, break, ימשיך ללא עונש.